Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
การใช้งานเครือข่ายระบบ 5G เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีโดรน
image
กุมภาพันธ์ 28, 2022 ข่าว

 

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีโซลูชันต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงเพื่อให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ  ด้วยเหตุนี้, เทคโนโลยีโดรนที่ใช้งานเครือข่ายระบบ 5G จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลิกสถานการณ์สำหรับภาคส่วนต่างๆ โดยมีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญและทำให้การดำเนินธุรกิจมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการยอมรับถึงศักยภาพนี้ ทำให้ Digital Nasional Berhad (DNB) และ Aerodyne Technology Sdn Bhd (Aerodyne) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อสำรวจการพัฒนาเครือข่ายระบบ 5G โดยเน้นไปที่โดรนและเทคโนโลยีข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะ ความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของฝ่ายต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระบบ 5G ตลอดจนความสามารถต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลและโดรน ได้มีการเสนอโอกาสในการประเมินและร่วมพัฒนาการใช้งานเครือข่ายระบบ 5G ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความต้องการของตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับการใช้งานเหล่านั้น

โดรนและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการใช้งานที่น่าสนใจในหลายๆอุตสาหกรรม ความพร้อมในการใช้งานของความเร็วเครือข่ายระบบ 5G ที่มีความเร็วมากรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่รองรับสามารถเปิดการใช้งาน โดย “ความฉลาดแบบกลุ่ม(swarm intelligence systems)” รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นโฮสต์ของโดรนที่ทำงานพร้อมกันเพื่อรวบรวมจุดข้อมูลจากหลายจุดๆพร้อมกัน โดยได้มีการใช้งานต่างๆ รวมถึงการเกษตรที่มีความแม่นยำ ซึ่งจากการทำงานของโดรนทำให้เพิ่มผลผลิตและผลกำไรสำหรับเกษตรกร

โดรนได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะเครื่องมือที่มีการใช้งานได้จริงทั้งการใช้งานในเชิงพาณิชย์และภาครัฐในด้านการเกษตร, การก่อสร้าง, พลังงาน, เหมืองแร่, โลจิสติกส์ และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ  การมีทั้งนักบินและโดรนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบ 5G ทำให้โดรนเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในแนวดิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความแม่นยำที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีความรวดเร็ว

Aerodyne ได้พัฒนาโซลูชันโดรนทางอากาศแบบไร้คนขับพร้อมกับนำเสนอการให้การบริการในด้าน software-as-aservice (SaaS) ในด้านต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข่าวกรองข้อมูลอัจฉริยะ (data intelligence) ทางอากาศ, การตอบสนองฉุกเฉินและการเฝ้าระวัง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรอัจฉริยะ และอื่นๆ

 

(0)(0)