Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
AVEVA ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนฉบับแรก ระบุถึงความคืบหน้าในการไปสู่ Net Zero และความเท่าเทียมทางเพศ
image
ตุลาคม 20, 2021 ข่าว

 

AVEVA เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความยั่งยืน ได้เปิดตัวรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนฉบับแรก ซึ่งได้สรุปถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน จากรายงานดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของ AVEVA ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหัวใจของธุรกิจ โดยในส่วนของ AVEVA ได้กำหนดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และในปี 2021 ได้มีการเน้นย้ำกิจกรรมสำคัญๆ จากทั่วทั้งโครงการความยั่งยืนทั้ง 3 ด้านของบริษัท ได้แก่ operational footprint ,technology handprint และ inclusive culture

เสาหลักของความยั่งยืน 3 ประการนี้ และจุดมุ่งหมายของ AVEVA ในการขับเคลื่อนสำหรับในแต่ละด้าน ถูกกำหนดขึ้นโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการประเมินสาระสำคัญอย่างละเอียด  กรอบการทำงานด้าน ESG ของ AVEVA ทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนฉบับแรกของบริษัท, ยังกำหนดขนาดและขอบเขตของเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงเร่งความเร็วทั่วโลกของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน, ปกป้องโลกเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป, ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและซื่อสัตย์ในทุกๆธุรกิจ และสนับสนุนอนาคตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นสำคัญของรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนฉบับแรกของ AVEVA ได้แก่:

  • มุ่งมั่นในการดำเนินงานของเราเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย net-zero(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2030
  • เข้าร่วม Race to Zero และมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดไว้ที่ 5°C ในทุกขอบเขตตามเกณฑ์มาตรฐานของ SBTi
  • เปิดตัวพื้นที่และนโยบายที่มุ่งเน้นความหลากหลาย, ความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างจากทั่วโลก
  • ให้คำมั่นว่าผู้หญิงจะมีบทบาทเป็นผู้นำ 30% และบทบาทการจัดการ 40% ภายในปี 2030 โดยมีช่องว่างของค่าจ้างในความเท่าเทียมกันทางเพศน้อยกว่า 1%
  • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึง 30% และลดการปล่อยมลพิษได้มากถึง 15% จากการใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา
  • เข้าร่วม 2030Vision ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ World Economic Forum ในการพยายามติดตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายระดับโลกและเร่งความพยายามสำหรับ R&D ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
(0)(0)