Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
LET ผนึก สมาคมไทยไอโอที ยกระดับงานรักษาความปลอดภัยผ่าน IoT
image
กุมภาพันธ์ 7, 2022 ข่าว

 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) และ สมาคมไทยไอโอที (TIoT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (Internet of Things: IoT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรมไอโอทีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มุ่งสู่งานรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ สมาคมไทยไอโอที เมื่อเร็วๆ นี้.

นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี หรือ LET กล่าวว่า บริษัทในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ Modern Security พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมไทยไอโอที เพื่อสนับสนุน แบ่งปันความรู้ และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านงานรักษาความปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมไอโอทีเป็นเครื่องมือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบโจทย์งานรักษาความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับคนยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“ทั้งนี้บริษัทมองว่างานด้านรักษาความปลอดภัยยุคปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพ ก้าวทันการใช้ซอฟแวร์อัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนการทำงานหนักและเหตุการณ์เสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้ประกอบการได้ เป็นการป้องกันภัยเชิงรุกที่สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศ สู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นายยุทธพรกล่าว.

(0)(0)