Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
“RSP INNOVATION DAY 2022” สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ ชูผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ รวมพลังขับเคลื่อน BCG Economy Model
image
มีนาคม 30, 2022 ข่าว

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเวที “RSP INNOVATION DAY 2022” โชว์สุดยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย พร้อมมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ หนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมพลังขับเคลื่อน BCG Economy Model

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เปิดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พร้อมมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆ แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจไทย ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานภาคีในพื้นที่
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรม ผ่านบริการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค

สำหรับการจัดงาน RSP Innovation Day 2022 ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการเผยแพร่ความสำเร็จงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการเผยแพร่ภารกิจและบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยภายในงานได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่หลากหลายของผู้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ทดลองตลาดและรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย รางวัลนักธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลนวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปิดการขาย
ขั้นเทพ ด้วยคอนเทนต์ขาย” โดย อ.กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ เจ้าของสถาบัน A’O Academy และเพจ Mew Social ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ “สร้างตัวให้ดัง สร้างตังค์จาก TikTok” โดย น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม) LINE Certified Coach 2022 เจ้าของแฟนเพจให้ความรู้การตลาดออนไลน์ The Sales-Partan : หมอกิม ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ช่วงเวลานาทีทองจากผู้ประกอบการ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน

“การจัดงาน RSP Innovation Day 2022 นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการยกย่องผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังจะทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ต่อไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวในตอนท้าย

 

(0)(0)